Ekstern revisjon

Hvorfor ekstern revisjon?

Mange bedrifter, også små virksomheter, ser verdien av å få hjelp av en ekstern bedrift med revisjon av regnskap. Gode råd om hvordan bedriften kan drives mer lønnsomt, er bare en av grunnene til at en bedrift bør ha ekstern revisjon.

Revisors hovedoppgave er å bekrefte årsregnskapet.

I Norge er revisjon utbredt. Også mange små bedrifter velger å ha revisjon. Det er fordi de ser nytten og verdien av en uavhengig kvalitetssikring av sin interne og eksterne rapportering fra en ekstern person med høy kompetanse. Revisor bidrar også med gode råd om hvordan virksomheten kan drives mer effektivt og lønnsomt.

I kapitalmarkedet er revisjon en forutsetning. Kvalitetssikret, pålitelig informasjon er avgjørende ikke bare for bedriftene selv, styret og ledelsen, men også for eierne – altså investorene. Tillit til kapitalmarkedet er helt nødvendig for at selskapene skal få finansiering til akseptable vilkår. Uten slik tillit blir det ingen bærekraftige «lokomotiver» i næringslivet vårt, ingen vekst i arbeidsplasser, skatteinntekter og velferd. Alt henger sammen.

Revisjon bidrar til at det er høy tillit til selskapets årsregnskap fra banker og finansinstitusjoner.

Bankene er pålagt fra Finanstilsynet å risikoklassifisere kundene sine. Her er nøkkeltall fra årsregnskapet et av de viktigste vurderingskriteriene. Det er kjent at en del banker øker sitt risikopåslag, og legger på rentemarginen for de selskapene som har valgt å ikke benytte ekstern revisjon.

Revisorkonsult AS utfører lovbestemt revisjon med naturlig tilknyttet rådgivning for små og mellomstore bedrifter. Gjennom dette ønsker vi å være en engasjert samarbeidspartner for våre kunder, med fokus på kompetanse og tilgjengelighet.

I tillegg til revisjon av årsregnskap utfører vi spesifikke attestasjoner av bl.a.;

  • Begrenset revisjon
  • Skattefunn-dokumentasjon
  • Tilskuddsgrunnlag
  • Avviklingsoppgjør
  • Transaksjoner med nærstående parter

Vi er medlem av Den norske Revisorforening (DnR).

Vil du vite mer om
hvordan Revisorkonsult AS kan hjelpe deg med ekstern revisjon?