Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/0/188911/www/wp-content/themes/revisorkonsult/functions.php on line 123

Skatter i 2018

Statens inntekter
Statens inntekter i 2018 er på formidable 1 219 894 mill. kroner. Den særskilte oljeskatten står for 17 % av inntektene (208 mrd. kr). Mens ordinære bedrifter betaler 23 % skatt av sine overskudd (redusert fra 24 % i 2017), betaler oljeutvinnende selskaper en særskatt på 55 % i tillegg, dvs. en skattesats på 78 %.

For øvrig fordeler statens inntekter seg slik: Arbeidsgiveravgift og trygdeavgift 327 mrd. kr, merverdiavgift 292 mrd. kr og skatt på formue og inntekt med 247 mrd. kr. Andre avgifter, toll og andre inntekter står for 183 mrd. kr.

Kommunens andel av inntektsskatten
Av skatt på alminnelig inntekt fra personer fordeles denne mellom stat, fylkeskommune og bostedskommune på følgende måte; Av skattesatsen på 23 % får staten 8,55 %, fylkeskommunen 2,65 % og kommunen 11,80 %. Med andre ord mottar kommunen litt over halvparten av alminnelig inntektsskatt fra oss som personlige skattytere. Det er bostedsadressen som er avgjørende for i hvilken kommune og fylkeskommune skatten havner.

Skattleggingen av bedriftenes overskudd går i sin helhet til staten. Det samme gjelder trinnskatten og trygdeavgiften (se nedenfor).

Formuesskatt
Formuesskatten fra privatpersoner fordeles med 0,15 % til staten og 0,70 % til bostedskommunen. I 2018 beskattes formue over kr 1 480 000 (pr. skattyter). Betaler man formuesskatt f.eks. på grunn av aksjeeie/aksjeformue og har voksne barn, bør man vurdere om aksjene skal overføres til neste generasjon. Pr. dd. skjer dette uten arveavgift.

Eiendomsskatt
Eiendomsskatten er en kommunal skatt som er maksimalt 0,7 % av eiendommens verdi. Satsen bestemmes av kommunestyret. Flere og flere kommuner innfører (og øker) eiendomsskatten. Pr. d.d. har over 85 % av kommunene innført eiendomsskatt og i 2015 tilførte den kommunene over 11 mrd. kroner. Det er et paradoks at sentrale kommuner som ikke mangler bosetting ikke har innført eiendomsskatt, mens tynt befolkede kommuner i distriktene har innført eiendomsskatt. Enkelte talspersoner mener at denne skatteformen burde være lik uavhengig av bostedskommune.

Hvilken skattesats gjelder i 2018?
For de fleste bedrifter som er egne skattesubjekter er det relativt enkelt. Skattesatsen i 2018 er på 23 %. Satsen har vært fallende fra tidligere 28 % for å harmonisere nivået med andre europeiske land.

Betaler bedriften utbytte, beskattes dette med 30,6 % på personlig mottakers hånd i 2018.

For personlige skatteytere er det mer komplisert og sammensatt. For lønnsmottakere gjelder det personfradrag på kr 54 750 og et minstefradrag på opp til kr 97 610. Deretter beskattes man med 23 % av alminnelig inntekt (skattbar inntekt etter fradrag). I tillegg kommer trinnskatt (tidligere toppskatt). Så tilkommer trygdeavgift til staten som beregnes med 8,2 % av brutto lønnsinntekt. Det vil si at for trygdeavgiften gjelder ikke personfradrag og minstefradrag.

Alminnelig inntektAlm.sk.satsTrinnskattTrygdeavgiftMarginalskattesats
Over kr 169 00023,0 %1,4 %8,2 %32,6 %
Over kr 237 90023,0 %3,3 %8,2 %34,5 %
Over kr 598 05023,0 %12,4 %8,2 %43,6 %
Over kr 962 05023,0 %15,4 %8,2 %46,6 %

Maksimal marginal skattesats er dermed på 46,6 % for personlige skattytere. De fleste lønnstakere betaler effektivt i gjennomsnitt ca. 30 % i inntektsskatt og trygdeavgift.

Lønn eller utbytte?
Dersom aksjonæren(e) i et aksjeselskap kan velge mellom lønn eller utbytte, hva skal man da velge? Et godt valg kan være å ta ut lønn opp til kr 598 050, hvor den marginale skattesatsen da blir på 26,3 % + trygdeavgiften på 8,2 %, dvs. 34,5 %. Eller ta ut lønn opp til kr 962 050. Lønna bygger trygderettigheter (sykepenger, pensjon mv.). Utover disse 2 lønnsnivåene kan man vurdere å ta ut utbytte. Overskuddet i selskapet beskattes først med 23 % og deretter beskattes utbytte med 30,6 % på mottakerens hånd. Total skatt av utbyttet blir reelt på 46 %, som dermed likestilles med skattesatsen ved høye lønnsutbetalinger over kr 962 050. Forskjellen ved utbetaling av utbyttet, når lønna er over kr 962 050, blir da spart arbeidsgiveravgift hos selskapet.

menu

Privacy Preference Center

Nødvendig

Benyttes til å lagre dine innstillinger for å huske bruk av informasjonskapsler på www.revisorkonsult.no

gdpr

Analyse

Google Analytics blir brukt for å registrere og analysere brukeradferden på nettstedet vårt. Dette gjør vi for å kunne justere innhold og design, slik at du skal få en bedre brukeropplevelse på www.revisorkonsult.no

_ga, _gid, _gat